...jest pusty
Katalog
Przelewy-24Szybkie płatności bankowe, 
Opinie Allegro
Użytkownik Allegro
0.00% Pozytywnych komentarzy
Ostatnie 7 dni
Polecam
0
Nie polecam
0
Ostatnie 30 dni
Polecam
0
Nie polecam
0
Wszystkie
Średnia z ocen sprzedaży
Strona głównaRegulamin

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 


Właścicielem sklepu Internetowego „MARINA” działającego pod adresem: http://marina.sklep.pl jest Marina Spices Herner-Ryś Spółka jawna z siedzibą w Wieliczce, ul. Ks. Zygmunta Goliana 4A, 32-020 Wieliczka, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000089669, REGON: 351202750, NIP: 6831483174, zwana w niniejszym regulaminie „MARINA” lub Sprzedawcą.

Adres siedziby: ul. Ks. Zygmunta Goliana 4A, 32-020 Wieliczka,

Zaklad: Tymbark 600, 34-650 Tymbark,

Tel stacjonarny: 18 333 00 33,
Tel. komorkowy: 605 270 027
e-mail: zamowienia@marina.eu.com

 • Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 
 • Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem: http://marina.sklep.pl w którym jego użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów produktów oferowanych przez MARINA;
 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrowała się w Sklepie Internetowym; 
 • Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, który na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrował się w Sklepie Internetowym;
 • Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim MARINA skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania za pośrednictwem poczty lub kuriera, na adres wskazany przez Klienta;
 • Koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.;
 • Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat produktu;
 • Dane bilingowe – dane Klienta, w tym jego dane osobowe, pozwalające poprawnie wystawić przez MARINA fakturę za wykupione produkty objęte zamówieniem. 
 • Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep Internetowy.
 • Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej.
 • Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.

 

 • Rejestracja i logowanie 
 • Warunkiem dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym jest dokonanie rejestracji. 
 • W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej http://marina.sklep.pl wybrać opcję „rejestracja”, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny podając następujące dane: imię i nazwisko (lub firma), adres e-mail (login), nr telefonu oraz hasło. 
 • Założenie konta Klienta jest nieodpłatne.
 • Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie przez MARINA danych osobowych niezbędnych dla realizacji zamówień składanych w Sklepie Internetowym.
 • Po dokonaniu czynności, o której mowa w ust. 2 MARINA prześle na adres e-mail Klienta podany w formularzu rejestracyjnym wiadomość zawierającą link, którego uruchomienie stanowi potwierdzenie rejestracji i kończy procedurę rejestracyjną. 
 • Po dokonaniu rejestracji, Klient może zalogować się do Sklepu Internetowego przy pomocy podanych w trakcie rejestracji adresu e-mail jako loginu oraz hasła. 
 • Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie Internetowym osobom trzecim.
 • Po zalogowaniu Klient może, wypełniając formularz, uzupełnić swoje dane lub dokonać zmiany podanych danych oraz zmiany hasła. 
 • Podanie danych adresowych jest konieczne dla realizacji zamówień składanych przez Klienta w Sklepie internetowym. 

 

 • Składanie zamówień 
 • Klient może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://marina.sklep.pl Klient, po zarejestrowaniu się i zalogowaniu na stronie, składa zamówienie wskazując na Stronie produktowej produkt, którym jest zainteresowany, poprzez uruchomienie linku ukrytego pod polem „Dodaj do koszyka”, a następnie w Koszyku wskazując sposób odbioru i płatności za zamówienie. 
 • W zamówieniu (w Koszyku), Klient wskazuje: 
  • zamawiany towar i ilość sztuk zamawianego towaru, 
  • adres, na jaki towar ma być dostarczony, 
  • Dane bilingowe (nieobowiązkowo);
  • sposób dostawy; 
  • sposób płatności. 
 • Procedura składania zamówienia kończy się w momencie uruchomienia przez Klienta linku ukrytego pod polem „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia i zawarcie z MARINA umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem. 
 • Do momentu uruchomienia przez Klienta linku ukrytego pod polem „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz zawartości Koszyka. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie. 
 • Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
 • Na adres e-mail wskazany podczas rejestracji MARINA wysyła wiadomość potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji, zawierającą wszystkie istotne elementy zamówienia, tj:
  • dane Sklepu Internetowego, w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu,
  • opis zamówionego towaru (np. ilość, rodzaj),
  • jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów,
  • cenę zamówienia (= cena łączna produktów + koszty wykonania umowy m.in płatności i dostawy),
  • sposób płatności,
  • informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni,
  • informację o prawie do rękojmi,
  • w załączniku -  wzór odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni.
 • Klient dokonując wyboru sposobu płatności ma zawsze możliwość wyboru płatności  przy odbiorze zamówionych produktów (płatność za pobraniem). 
 • Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie: http://marina.sklep.pl/index.php?action=strony&id_strony=3
 • Klient ma możliwość odczytu, pobrania treści regulaminu oraz sporządzenia jego wydruku. 
 • Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie danych zamówienia następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wcześniejsze zamówienia dostępne są w ramach konta po zalogowaniu. Sklep Internetowy MARINA nie przechowuje treści zawartych umów. 
 • Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim. 

 

 • Ceny towarów
 • Sklep Internetowy zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie http://marina.sklep.pl i oferuje towary znajdujące się w bazie Sklepu Internetowego za pośrednictwem Internetu. 
 • Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy oferowanym produkcie na Stronie produktowej: 
  • zawierają podatek VAT (są cenami brutto) i podawane są w złotych polskich; 
  • nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat (np. kosztów dokonania płatności).
 • Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem.
 • Ceną wiążącą i ostateczną zamówienia jest cena produktu podana na Stronie produktowej w chwili składania zamówienia przez Klienta wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.
 • Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (obejmująca również koszty przesyłki, dokonania płatności) przedstawiana jest na Stronie produktowej po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności, przed wyborem opcji „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta. 
 • MARINA zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych. 
 • Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 

 • Formy płatności 
 • Zapłaty za zamówione produkty (obejmującej wartość produktów + koszt wysyłki wskazany w opisie aukcji) można dokonać:
  • szybkim przelewem internetowym (Przelewy24),
  • zwykłym przelewem na rachunek bankowy MARINA wskazany w Koszyku.
 • MARINA umożliwi dokonywanie płatności elektronicznych za zamówione produkty za pomocą systemu oferowanego przez PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu,  zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000274399, NIP 779-23-08-495. 
 • Koszty związane z dokonaniem płatności podane są na stronie zamówienia/mailu potwierdzającym zamówienie oraz zostają wliczone w końcową cenę zamówienia. Za skorzystanie z określonej formy płatności sprzedawca nie może żądać od konsumenta opłaty przewyższającej koszty poniesione przez sprzedawcę z tego tytułu.
 • W przypadku, gdy rachunek bankowy sprzedawcy nie został uznany kwotą należności w ciągu 5 dni od dnia zatwierdzenia zamówienia, umowa zawarta między Klientem a Sprzedawcą ulega rozwiązaniu. 

 

 • Dostawa
 • Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem:
  • Firmy kurierskiej In post oraz Poczta Polska (paczki max do 30 kg).
 • Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma, chyba że Konsument wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sprzedawcę.
 • Dostawa zamówionych towarów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą. 
 • W przypadku woli złożenia przez Klienta zamówienia, które miałoby zostać dostarczone poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, Klient powinien skontaktować się z MARINA mailowo, na adres: zamowienia@marina.eu.com lub telefonicznie, na numer tel 18 333 00 33 w celu indywidualnego ustalenia warunków realizacji takiego zamówienia, w tym w szczególności kosztów dostawy produktów objętych takim zamówieniem. .
 • Koszt przesyłki realizowanej za pośrednictwem firmy kurierskiej In post i Poczty Polskiej. wynosi:
 • a) na terenie Polski: 
  • - opłata (cena znajduje sie w cenniku ) zł przy przedpłacie na konto
 • b) za granicę - opłaty za wysłanie paczki ustalane są indywidualnie w zależności od wagi.
 • W przypadku niedostarczenia przesyłki pocztowej w terminie 14 dni od dnia nadania przesyłki należy pilnie skontaktować się z MARINA mailowo na adres: zamówienia@marina.eu.com lub telefonicznie, pod numerem tel. 18 333 00 33.
 • W przypadku dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej, dostawa na terenie kraju następuje w  kolejnym Dniu Roboczym od chwili ich nadania. Kurier ma obowiązek dostarczenia przesyłki  w godzinach 8.00-19.00. W przypadku nieobecności w domu adresata udziela za pośrednictwem awiza informacji gdzie i kiedy można odebrać przesyłkę lub zamówić kolejne jej doręczenie. Kurier zobowiązany jest podjąć 3 próby doręczenia przesyłki (w 3 kolejnych Dniach Roboczych). 
 • W przypadku niedostarczenia przesyłki kurierskiej w terminie 3 dni roboczych należy pilnie skontaktować się z MARINA mailowo na adres: zamowienia@marina.eu.com lub telefonicznie  pod numerem tel. 18 333 00 33
 • Jeżeli przy odbiorze przesyłki okaże się, że przesyłka jest uszkodzona, taśma jest naruszona lub nosi ślady otwierania, naruszenia zawartości, prosimy w obecności doręczyciela (listonosz, pracownik poczty, kurier) sporządzić protokół szkody nie przyjmując towaru. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.

 

 • Realizacja zamówień 
 • Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych produktów do Klienta. 
 • Czas realizacji zamówienia wynosi do  5 dni roboczych po złożeniu przez Konsumenta zamówienia (chyba, że w opisie aukcji wskazano inaczej).
 • Czas realizacji zamówienia rozpoczyna swój bieg w momencie przekazania MARINA wszystkich szczegółów niezbędnych do realizacji zamówienia, tj. potwierdzenia rodzaju, ilości lub wagi zakupionych produktów, adresu dostawy, formy płatności (w przypadku wpłaty na konto, daty zaksięgowania wpłaty na wskazanym rachunku bankowym) i wybranego środka transportu (poczta , firma kurierska)..
 • W szczególnych przypadkach czas realizacji zamówienia może wydłużyć się o kilka dni o czym Klient zostanie indywidualnie powiadomiony drogą mailową. 
 • Jeżeli MARINA nie może zrealizować zamówienia w terminie trzydziestu dni od dnia złożenia przez Klienta zamówienia (np. z powodu niedostępności zamówionego produktu) niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta. Konsument ma wówczas prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego terminu na realizację zamówienia. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany we wskazanym terminie, kupujący może odstąpić od umowy.
 • Sklep Internetowy MARINA zobowiązuje się do dostarczenia produktów wolnych od wad. 

 

 • Wymiana towaru 
 • Istnieje możliwość wymiany zakupionego towaru na inny w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki. 
 • W celu dokonania wymiany towaru/towarów Klient zobowiązany jest w pierwszej kolejności, złożyć nowe zamówienie, w którym wskazany zostanie towar na wymianę. W takim przypadku Klient zobowiązany jest oznaczyć składane zamówienie w oknie „Uwagi – komentarz do zamówienia” jako Wymiana. Zamówienie należy złożyć bezpośrednio na stronie http://marina.sklep.pl. W odpowiedzi Klient otrzyma mail stanowiący potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
 • Podlegający wymianie towar wraz z dowodem zakupu (paragon ) należy odesłać na adres: firmy podany w danych firmy.
 • W wyniku wymiany towaru może powstać nadpłata i niedopłata. Jeśli towar nabywany w wyniku dokonanej zamiany jest droższy od towaru zwracanego, wpłaty różnicy ceny Klient dokonuje na rachunek bankowy, który został wskazany w e-mailu stanowiącym potwierdzenie złożenia zamówienia. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia. 
 • W przypadku gdy rachunek bankowy MARINA nie zostanie uznany kwotą stanowiącą różnicę ceny w ciągu 5 dni roboczych od dnia zatwierdzenia zamówienia, wymiana nie zostanie zrealizowana. 
 • Jeśli towar nabywany w wyniku dokonanej zamiany jest tańszy od zwracanego, MARINA w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru podlegającego wymianie zwróci Klientowi różnicę w cenie. Kwota odpowiadająca różnicy w cenie zostanie przekazana przekazem pocztowym na adres Klienta lub przelewem na jego konto.
 • Jeżeli odsyłany towar zostanie zniszczony bądź zgnieciony na skutek niewłaściwego zapakowania przez Klienta, MARINA zastrzega sobie prawo do pomniejszenia kwoty zwrotu o wartość wyrządzonej szkody.
 • Koszt przesłania do MARINA wymienianego towaru oraz koszt przesłania towaru po dokonanej wymianie pokrywa Klient. 
 • Przed zwrotem czy wymianą w razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z MARINA mailowo na adres: zamówienia@marina.eu.com lub telefonicznie, pod numerem tel. 18 333 00 33.

 

 • Reklamacje (zgłoszenie niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową) 
 • Sprzedawca, MARINA, odpowiada wobec kupującego z tytułu wad fizycznych bądź  prawnych – rękojmia, stosownie do zapisów Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.). 
 • Reklamacje należy składać na adres: firmy podany w danych firmy,  mailowo na adres: zamowienia@marina.eu.com lub telefonicznie pod numerem tel. 18 333 00 33.
 • Składając reklamację należy dostarczyć do MARINA reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu (paragon).  W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.
 • MARINA rozpatrzy reklamację najpóźniej w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, we wskazanym powyżej terminie reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.
 • W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta MARINA wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy, względnie obniży cenę tego towaru, a jeśli nie jest to możliwe (na przykład w wypadku wyczerpania się zapasów) Sprzedający zwróci kupującemu równowartość ceny towaru.
 • Koszty związane z uznaną reklamacją ponosi MARINA. W przypadku wymiany reklamowanego towaru na nowy, koszty przesyłki towaru do Klienta ponosi MARINA.

 

 • Prawo do odstąpienia od umowy

Niniejszy pkt. dotyczy Klientów korzystających ze Sklepu jako Konsumenci.

 • Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 ze zm.) mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. 
 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Marina Spices Herner-Ryś Sp.j. z siedzibą w Wieliczce, ul. Ks. Zygmunta Goliana 4A, 32-020 Wieliczka, e-mail: zamowienia@marina.eu.com tel. 18 333 00 33) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). 
 • Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej (zakładka „Kontakt”). Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (pocztą elektroniczną).
 • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

Skutki odstąpienia od umowy:

 • W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. 
 • Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 
 • Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
 • Jeżeli otrzymali Państwo rzeczy w związku z umową, będą musieli Państwo ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: podany w danych firmy Marina - niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.  
 • Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 • Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu Internetowego oraz wysyłany jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w wypadkach świadczeń rzeczy nieprefabrykowanej, wyprodukowanej według specyfikacji Konsumenta lub służącej zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

 •  Dane osobowe 
 • W trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie  danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym. 
 • MARINA zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych Klientów sklepu wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość. Polityka Prywatności znajduje się pod adresem: http://marina.sklep.pl/index.php?action=strony&id_strony=9.
 • Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. 
 • Zgodne z ww. ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. 
 • MARINA powierza przetwarzanie danych osobowych firmie kurierskiej In post oraz Firmie Poczta Polska
 • Dokonując rejestracji w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na powierzenie przetwarzania jego podmiotom, o którym mowa w ust. 5. Zgoda ta jest dobrowolna, jednakże konieczna w celu dokonania rejestracji. 

 

 • Techniczne warunki korzystania ze Sklepu 
 • Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt. 2 lit. a ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), wskazujemy, że minimalne wymagania techniczne sprzętu komputerowego Klienta, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym firmy MARINA, stanowią:
  • Komputer PC lub MAC
  • System operacyjny
  • Procesor 500 Mhz
  • 256 MB RAM
  • Dysk 10 GB
  • Zainstalowana przeglądarka internetowa
  • Dostęp do sieci World Wide Web
  • adres poczty email
 • Sklep Internetowy zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi, pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu. Pliki Cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika Sklepu. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
 • Szczegółowe informacje dotyczące zakresu przetwarzania danych przy wykorzystaniu plików cookies zawarte zostały w odrębnym dokumencie o nazwie „Polityka Cookies”, dostępnym pod adresem http://marina.sklep.pl/index.php?action=strony&id_strony=8
 • Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.

 

 • Postanowienia końcowe
 • MARINA zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług poprzez zablokowanie Konta Użytkownika, który w sposób rażący lub uporczywy: 
  • dopuszcza się działań mogących utrudniać lub destabilizować działanie Sklepu Internetowego,
  • działa na szkodę MARINA podejmując działania sprzeczne z niniejszym Regulaminem, 
  • uchyla się od dokonania płatności za złożone zamówienie w terminie, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, 
  • uchyla się od dokonania odbioru zamówienia za pobraniem.
 • Informujemy również o obowiązywaniu ustawowego zakazu dostarczania na witrynę naszego Sklepu Internetowego treści o charakterze bezprawnym (art. 8 ust. 3 pkt. 2 lit. b ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną).
 • W przypadku, gdyby Użytkownik podjął działania, które nie są sprzeczne z Regulaminem, a zostaną przez MARINA uznane za niepożądane, MARINA z zawiadomi o tym fakcie Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, z żądaniem natychmiastowego zaprzestania podejmowania tych działań.
 • O dokonanej blokadzie Konta Użytkownik zostanie poinformowany mailowo, w dniu dokonania blokady.
 • Konto Użytkownika zostanie odblokowane przez MARINA, na podstawie przesłanych przez Użytkownika wyjaśnień, na adres e-mail: zamowienia@marina.eu.com jeżeli zostaną one uznane przez MARINA za wystarczające. Ponowienie świadczenia usług poprzez odblokowanie konta Użytkownika jest uzależnione od decyzji MARINA. 
 • Zaprzestanie świadczenia usług nie ma wpływu na wykonanie umów, które zawarli Sprzedawca oraz Klient, którego konto Użytkownika zostało zablokowane. 
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827). 
 • Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez MARINA w Sklepie Internetowym są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117). 
 • W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmiany do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zmian. 
 • Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014 r

Zakup zdrowej i ekologicznej żywności wiąże się z produktami najwyższej jakości. Sklep marina.sklep.pl oferuje oryginalne bio produkty w atrakcyjnych cenach. Nasz internetowy sklep z kawą i herbatą to miejsce, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie, sprzedajemy oryginalne węgierskie makarony, a także mielone przyprawy i jednoskładnikowe zioła. Jednym z najczęściej kupowanych produktów jest przyprawa na grilla w tym przyprawa do kurczaka. Smaczna mieszanka przypraw sprawdzi się w każdej kuchni, podobnie jak sosy i marynaty do mięs oraz gotowe zupy, buliony i rosoły. Oferujemy promocyjną cenę oraz wysyłkę przy zakupie hurtowym pieprzu czarnego w młynku. Zapraszamy do kontaktu – nasi sprzedawcy są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do soboty. Pamiętaj: kupując u nas, nabywasz oryginalne produkty w atrakcyjnych cenach.
Wyświetl ten post na Instagramie.

Czy mamy tutaj fanatyków domowych obiadów? Jeśli tak to trafiliście idealnie, bo dziś serwujemy coś fantastycznego do sosów! Są to przysmaki węgierskie: krem paprykowy i krem gulaszowy. Można go dodać do podkręcenia smaku w Waszych domowych sosach! Zapraszamy do naszego sklepu internetowego: https://marina.sklep.pl/ My proponujemy dziś pulpety w sosie paprykowym! A o to przepis jak szybko można przygotować taki sos: Składniki na sos ( porcja na 3 osoby): 1 duża szklanka wywaru z pulpetów, 3 łyżki śmietany 18%, 2 łyżki kremu paprykowego 1/2 świeżej papryki startej na grubych oczkach bez skóry Kilka gałązek koperku drobno posiekanego Sól i pieprz do smaku Sposób przygotowania: Do miseczki wlać śmietanę i wymieszać z kremem paprykowym, powoli zalać połową gotującego się wywaru ciągle mieszając do uzyskania jednolitej konsystencji. Następnie całość wlać do gotującego się na małym ogniu pozostałego wywaru. Dodać startą paprykę. Doprawić solą i pieprzem. Gdy sos się zagotuje posypać koperkiem. Gotowe, smacznego????‍????????‍???? #przepis #przepisy #domowyobiad #obiad #sos #papryka #pulpety #przyprawy #istafood #dinner #czasnaobiad #smak #aromat #kuchnia #gotowanie #istagood #yummy #pomysłnaobiad #doprawione #lunch #lunchtime #pasta #krem #jedzenie #smacznego #marinaspices #gulasz #gotujemy #zdrowojem #zdrwyobiad

Post udostępniony przez Marina Spices (@marinaspices)

Dbamy o Twoją prywatność

Pliki cookie i pokrewne im technologie umożliwiają poprawne działanie strony i pomagają dostosować ofertę do Twoich potrzeb. Możemy wykorzystywać pliki cookies własne oraz naszych partnerów w celach analitycznych i marketingowych, również w celu dopasowania treści reklamowych do Twoich preferencji. Możesz zaakceptować wykorzystanie wszystkich tych plików lub dostosować użycie plików do swoich preferencji.

Dbamy o Twoją prywatność

Pliki cookie i pokrewne im technologie umożliwiają poprawne działanie strony i pomagają dostosować ofertę do Twoich potrzeb. Możemy wykorzystywać pliki cookies własne oraz naszych partnerów w celach analitycznych i marketingowych, również w celu dopasowania treści reklamowych do Twoich preferencji. Możesz zaakceptować wykorzystanie wszystkich tych plików lub dostosować użycie plików do swoich preferencji.

Zarządzaj cookies

Niezbędne pliki cookies
Korzystanie przez nas z niezbędnych plików cookie jest konieczne dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Pliki te są instalowane w szczególności na potrzeby zapamiętywania sesji logowania lub wypełniania formularzy, a także w celach związanych ustawieniem opcji prywatności.
Analityczne pliki cookies
Analityczne pliki cookie umożliwiają sprawdzenie liczby wizyt i ruchu w naszym serwisie. Pomagają nam ustalić, które strony są bardziej, a które mniej popularne, i zrozumieć, jak użytkownicy poruszają się po stronie. Dzięki temu możemy badać statystki i poprawić wydajność naszej witryny. Informacje zbierane przez te pliki cookie są agregowane, nie mają więc na celu ustalenia Twojej tożsamości. Jeżli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć kiedy odwiedziłeś(aś) naszą stronę internetową.
Funkcjonalne pliki cookies
Funkcjonalne pliki cookie zapamiętują i dostosowują stronę do Twoich wyborów, np. preferencji użytkowych. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała i informowała o funkcjonalnych plikach cookie, jednak spowoduje to, że niektóre części witryny mogą nie działać prawidłowo.
Reklamowe pliki cookies
Reklamowe pliki cookie pozwalają na dopasowanie wyświetlanych treści reklamowych do Twoich zainteresowań, nie tylko na naszej witrynie, ale także poza nią. Mogą być instalowane przez partnerów reklamowych za pośrednictwem naszej strony internetowej. Na podstawie informacji z tych plików cookie i aktywności w innych serwisach jest budowany Twój profil zainteresowań. Reklamowe cookies nie przechowują bezpośrednio Twoich danych osobowych, ale identyfikują Twoją przeglądarkę internetową i sprzęt. Jeżli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookie, dalej będziemy mogli wyświetlacz Ci reklamy, jednak nie będą one dopasowane do Twoich preferencji. Zobacz jak Google używa tych danych. Możesz zrezygnować ze wszystkich spersonalizowanych reklam w ustawieniach reklam, lub z wybranych firm na stronie www.aboutads.info.
Powered by eBiznes.pl